෴ සදහම් අ‍ටුවාව ෴

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර", "sankara" (සිංහල භාශාවෙන් සෙවීම වඩාත් සුදුසු වේ)

YouTube නරඹන්න   අසන්න Download බාගත කරන්න (එම්.පී.3) 

ඔබ විමසූ වචන සහිත ප්‍රශ්ණ 69 ක් ඇත.

෴  [මුල පි‍ටුවට] ෴

බෙදාහරින්න