෴ සදහම් අ‍ටුවාව ෴

 

සෙවීම් උදාහරණ : "සංකාර", "sankara" (සිංහල භාශාවෙන් සෙවීම වඩාත් සුදුසු වේ)

YouTube නරඹන්න   අසන්න Download බාගත කරන්න (එම්.පී.3) 

෴  [මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව] ෴

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16 

බෙදාහරින්න